1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen “CST Nederland BV” (hierna: CST Nederland) en afnemer.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van CST Nederland, inschrijving bij of opdracht aan CST Nederland en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door CST Nederland.
 3. Het opleidingsprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van CST Nederland (www.cstnederland.nl). CST Nederland behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen (waaronder wijziging van tijdstippen, locaties en docenten).
 4. Aanmeldingen geschieden schriftelijk via het aanmeldingsformulier (aanmeldingsformulieren zijn te downloaden via de website www.cstnederland.nl ) welke volledig dient te worden ingevuld. Nadat een aanmelding is ontvangen zullen wij de aanmelding bevestigen. CST Nederland is niet verplicht om te controleren of het aanmeldingformulier is ondertekend door een gevolmachtigd persoon. CST Nederland houdt zich het recht voor om aanmeldingen te kunnen afwijzen zonder daartoe verplicht te worden gesteld om opgave van redenen en melding aan de afnemer. 
 5. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. Indien een opleiding slechts gedeeltelijk wordt gevolgd, vindt geen aanpassing van de prijs of restitutie plaats. De kosten van eventuele examens worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 6. CST Nederland behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.   
 7. Betaling dient te geschieden, zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening per bankoverschrijving binnen 14 dagen na dagtekening van onze factuur welke per email en/of per post zal worden verstuurd en/of tenzij schriftelijk anders overeengekomen ten laatste 48 uur voor aanvang van de opleiding. 
 8. Bij niet tijdige betaling is afnemer in verzuim en is hij aan CST Nederland vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels-)rente. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die CST Nederland moet maken, zullen door afnemer worden gedragen:  de buitengerechtelijke kosten zullen worden bepaald in overeenstemming met de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het door CST Nederland daadwerkelijk betaalde bedrag ten aanzien van de procedure, ook als dit de vastgestelde proceskosten overschrijdt. 
 9. Bij niet tijdige betaling is CST Nederland tevens gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de (rest)vorderingen van CST Nederland op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 10. CST Nederland kan in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding annuleren of samenvoegen tot uiterlijk 3 weken  voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Binnen 3 weken voor aanvang kan CST Nederland in geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden nog een opleiding annuleren. Annulering geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. CST Nederland zal zorgen dat de geannuleerde opleiding op een later tijdstip kan plaatsvinden of kan worden ingehaald.
 11. Annulering van een inschrijving door de afnemer kan slechts plaatsvinden per email of per brief. Bij iedere annulering worden  administratiekosten, kosten van lesmateriaal, alsmede een vergoeding voor eventuele andere al gepresteerde diensten in relatie tot de opleiding in rekening gebracht. Bij annulering binnen een termijn van 3 weken voor aanvang van de opleiding is het volledige cursusgeld verschuldigd. 
 12. Indien een cursist niet in staat is de opleiding bij te wonen, kan de afnemer een vervanger laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de opleiding. De mogelijkheid van vervanging kan door CST Nederland worden uitgesloten.  
 13. Eenmaal gereserveerde examens kunnen niet worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht. 
 14. De afnemer alsook de cursist zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de cursist respectievelijk afnemer tijdens de opleidingsduur veroorzaakte schade aan eigendommen van CST Nederland of derden.  
 15. Alle intellectuele eigendomsrechten van het lesmateriaal en programma komen uitsluitend toe aan CST Nederland. De cursist mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken.       
 16. CST Nederland gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van de afnemer en cursist om hen te informeren over opleidingen. Afnemer en cursist hebben het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze informatie.  
 17. Iedere aansprakelijkheid van CST Nederland is beperkt tot de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is bovendien beperkt tot het door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van CST Nederland beperkt tot ten hoogste de waarde van de gezonden factuur. 
 18. Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. 
 19. De bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg (Nederland), locatie Roermond is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de uitvoering van de dienstverlening. 
 20. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.